VMware Player 16.2.2

VMware Player 16.2.2

VMware, Inc. – 74,7MB – Freeware
ra khỏi 29 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Chạy máy ảo trên Windows của bạn hoặc máy tính Linux với VMware Player 2.5. Ứng dụng phần mềm miễn phí máy tính để bàn ảo hàng hóa này giúp bạn dễ dàng để hoạt động bất kỳ máy ảo tạo bởi VMware Workstation, VMware Fusion, VMware Server hay VMware ESX, cũng như Microsoft Virtual Server máy ảo hoặc các máy ảo Microsoft Virtual PC. Bạn cũng có thể sử dụng máy nghe nhạc để đánh giá một trong những nhiều ảo thiết bị có sẵn từ trên thị trường thiết bị ảo VMware.

Tổng quan

VMware Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi VMware, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.288 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VMware Player là 16.2.2, phát hành vào ngày 19/01/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.5.3.185404, được sử dụng bởi 76 % trong tất cả các cài đặt.

VMware Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 74,7MB.

Người sử dụng của VMware Player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VMware Player!

Cài đặt

người sử dụng 1.288 UpdateStar có VMware Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại